Follow Us on
www.pnrmedical.com
 
 
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
ผู้ชม
วันนี้ 31
เมื่อวาน 104
ทั้งหมด 1,035,751
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 32
เมื่อวาน 131
ทั้งหมด 2,574,160
 
Share
    สอบถามทั่วไป -->ตัวอย่างห้องพยาบาลสถาบันการเงินและบริษัท
 เจ้าของกระทู้  หัวเรื่อง

 admin
หัวเรื่อง : ตัวอย่างห้องพยาบาลสถาบันการเงินและบริษัท
เวลาตอบกระทู้ : 4/12/2017 12:20:49 PM
 
 
ห้องพยาบาลที่ทำบรรลุวัตถุประสงค์ตามกฎหมายสวัสดิการแรงงาน และสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรัฐ ที่ให้ลูกจ้างของหน่วยงาน มีระดับความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุขกายและจิตใจที่ดี

สำหรับหน่วยงานที่มีบริการให้ผู้ป่วยพนักงานนอนพัก จะมีอุปกรณ์ดังนี้
P509Cเตียงผู้ป่วยสามัญเตียงนอนพักสเตนเลส
ผ้าปูเตียงผู้ป่วยรัดมุม
ปลอกหมอน หมอนหนุน+หุ้มผ้าหนังPVC
ผ้าห่มขนหนู
P577ฉาก3ตอนสเตนเลสมีล้อ+ผ้าม่าน
ป้าย ห้องปฐมพยาบาล FIRST AID
ตู้เก็บยา ตู้เหล็กบานกระจกเลื่อน
P524เตียงตรวจโรคโครงเตียงสเตนเลสกลม บันได2ชั้นสเตนเลส
ถาดนับยา(สเตนเลส)
โต๊ะทำงาน เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้นั่งคอย
P539เปลสนามแบบสเตนเลสผ้าใบ

สำหรับหน่วยงานที่มีบริการพยาบาลด้านทำแผลด้วยจะมีอุปกรณ์ดังนี้
P561รถเข็นทำแผล สเตนเลส 1ชั้น 2ลิ้นชัก อ่าง, ถัง และ เทรย์
P585ที่ล้างแผลสเตนเลส มีตะแกรงล้าง มีถังรอง ปรับระดับสุงต่ำได้
P586ถังใส่ขยะติดเชื้อสเตนเลส มีถังใน เปิดด้วยเท้า กันชน วงล้อ
P574เก้าอี้แป้นกลมสเตนเลส หมุนสูง-ต่ำได้ มีล้อ
กระปุกสำลี,ชามรูปไต ,กล่องแพทย์ (สเตนเลส)พร้อมฝา
ฟอร์เซปจาร์ (Forceps Jar),ปากคีบไม่มีเขี้ยว (forceps nontoothed),ปากคีบมีเขี้ยว (forceps toothed)
กรรไกรผ่าตัดปลายแหลมตรง ,กรรไกรตัดก็อซ

by พีเอ็นรุ่งเรือง ห้องปฐมพยาบาล FIRST AID จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องพยาบาล ให้กับบริษัทโรงงานอุตสาหกรรม สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ 
 admin หัวเรื่อง : ตัวอย่างห้องพยาบาลสถาบันการเงินและบริษัท
เวลาตอบล่าสุด : 4/14/2017 1:09:53 PM
 
 
การกำหนดและพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการ ภายใต้ภารกิจการกำหนดและพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการนี้ สวัสดิการแรงงานได้ถูกจัดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

•สวัสดิการแรงงานตามที่กฎหมายกำหนด
•สวัสดิการแรงงานนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด

สวัสดิการแรงงานตามที่กฎหมายกำหนด
เป็นสวัสดิการที่ได้มีการพิจารณาแล้วว่าเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ ซึ่งกฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปต้องมีการจัดสวัสดิการประเภทนี้ คือ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยสำหรับลูกจ้าง โดยในประกาศฉบับนี้ได้กำหนดรายละเอียดและรูปแบบของสวัสดิการแรงงานที่สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีโดยสรุปดังนี้
1.ให้นายจ้างจัดให้มีน้ำสะอาดสำหรับดื่ม ห้องน้ำ และห้องส้วมอันถูกต้องตามสุขลักษณะและมีปริมาณเพียงพอแก่ลูกจ้าง
2.นายจ้างต้องจัดให้มีบริการเพื่อช่วยเหลือลูกจ้างเมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยในการปฐมพยาบาลหรือในการรักษาพยาบาล
1.สถานที่ทำงานที่มีลูกจ้างทำงานตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ต้องมีปัจจัยในการปฐมพยาบาล
2.สถานที่ทำงานอุตสาหกรรม นอกจากปัจจัยในการปฐมพยาบาลตาม ( 1 ) แล้ว ต้องจัดให้มีห้องรักษาพยาบาล พยาบาล และแพทย์ ดังต่อไปนี้
• ถ้ามีลูกจ้างทำงานในขณะเดียวกันตั้งแต่สองร้อยคนขึ้นไป ต้องจัดให้มี

(ก) ห้องรักษาพยาบาลพร้อมเตียงพักคนไข้หนึ่งเตียง และเวชภัณฑ์อันจำเป็นเพียงพอแก่การรักษาพยาบาล

(ข) พยาบาลไว้ประจำอย่างน้อยหนึ่งคน และ

(ค) แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อตรวจรักษาพยาบาลเป็นครั้งคราว
• ถ้ามีลูกจ้างทำงานในขณะเดียวกันหนึ่งพันคนขึ้นไป ต้องจัดให้มี

(ก) สถานพยาบาลพร้อมเตียงพักคนไข้สองเตียง และเวชภัณฑ์อันจำเป็นเพียงพอแก่การรักษาพยาบาล

(ข) พยาบาลไว้ประจำอย่างน้อยสองคน

(ค) แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งอย่างน้อยสองคนประจำตามเวลาที่กำหนดในเวลาทำงานปกติคราวละไม่น้อยกว่าสองชั่วโมง และ

(ง) ยานพาหนะพร้อมที่จะนำส่งลูกจ้างส่งสถานพยาบาล โรงพยาบาล หรือสถานีอนามัยชั้นหนึ่งที่นายจ้างได้ตกลงไว้ เพื่อให้การรักษาพยาบาลลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยได้โดยพลัน

อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ลงนามในกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 โดยจะมีผลบังคับใช้แทนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยสำหรับลูกจ้าง ตั้งแต่ วันที่ 25 กันยายน 2548 เป็นต้นไป กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินภารกิจ 3 ประการ ดังนี้ข้อ 1 ในสถานที่ทำงานของลูกจ้าง ให้นายจ้างจัดให้มี
1.น้ำสะอาดสำหรับดื่มไม่น้อยกว่าหนึ่งที่สำหรับลูกจ้างไม่เกินสี่สิบคน และเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนหนึ่งที่สำหรับลูกจ้างทุกๆ สี่สิบคน เศษของสี่สิบคนถ้าเกินยี่สิบคนให้ถือเป็นสี่สิบคน
2.ห้องน้ำและห้องส้วมตามแบบและจำนวนที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจำทุกวัน ให้นายจ้างจัดให้มีห้องน้ำและห้องส้วมแยกสำหรับลูกจ้างชายและลูกจ้างหญิง และในกรณีที่มีลูกจ้างที่เป็นคนพิการ ให้นายจ้างจัดให้มีห้องน้ำและห้องส้วมสำหรับคนพิการแยกไว้โดยเฉพาะข้อ 2 ในสถานที่ทำงานของลูกจ้าง ให้นายจ้างจัดให้มีสิ่งจำเป็นในการปฐมพยาบาลและ การรักษาพยาบาล ดังต่อไปนี้
1.สถานที่ทำงานที่มีลูกจ้างทำงานตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ต้องจัดให้มีเวชภัณฑ์และยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลในจำนวนที่เพียงพอ อย่างน้อยตามรายการดังต่อไปนี้

(ก) กรรไกร

(ข) แก้วยาน้ำ และแก้วยาเม็ด

(ค) เข็มกลัด

(ง) ถ้วยน้ำ

(จ) ที่ป้ายยา

(ฉ) ปรอทวัดไข้

(ช) ปากคีบปลายทู่

(ซ) ผ้าพันยืด

(ฌ) ผ้าสามเหลี่ยม

(ญ) สายยางรัดห้ามเลือด

(ฎ) สำลี ผ้าก๊อซ ผ้าพันแผล และผ้ายางปลาสเตอร์ปิดแผล

(ฏ) หลอดหยดยา

(ฐ) ขี้ผึ้งแก้ปวดบวม

(ฑ) ทิงเจอร์ไอโอดีน หรือโพวิโดน-ไอโอดีน

(ฒ) น้ำยาโพวิโดน-ไอโอดีน ชนิดฟอกแผล

(ณ) ผงน้ำตาลเกลือแร่

(ด) ยาแก้ผดผื่นที่ไม่ได้มาจากการติดเชื้อ

(ต) ยาแก้แพ้

(ถ) ยาทาแก้ผดผื่นคัน

(ท) ยาธาตุน้ำแดง

(ธ) ยาบรรเทาปวดลดไข้

(น) ยารักษาแผลน้ำร้อนลวก

(บ) ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร

(ป) เหล้าแอมโมเนียหอม

(ผ) แอลกอฮอล์เช็ดแผล

(ฝ) ขี้ผึ้งป้ายตา

(พ) ถ้วยล้างตา

(ฟ) น้ำกรดบอริคล้างตา

(ภ) ยาหยอดตา2.สถานที่ทำงานที่มีลูกจ้างทำงานในขณะเดียวกันตั้งแต่สองร้อยคนขึ้นไป ต้องจัดให้มี

(ก) เวชภัณฑ์และยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลตาม ( 1 )

(ข) ห้องรักษาพยาบาลพร้อมเตียงพักคนไข้อย่างน้อยหนึ่งเตียง เวชภัณฑ์และยานอกจากที่ระบุไว้ใน (1) ตามความจำเป็นและเพียงพอแก่การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

(ค) พยาบาลตั้งแต่ระดับพยาบาลเทคนิคขึ้นไปไว้ประจำอย่างน้อยหนึ่งคนตลอดเวลาทำงาน
(ง) แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อตรวจรักษาพยาบาลไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละสองครั้งและเมื่อรวมเวลาแล้วต้องไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละหกชั่วโมงในเวลาทำงาน3.สถานที่ทำงานที่มีลูกจ้างทำงานในขณะเดียวกันตั้งแต่หนึ่งพันคนขึ้นไป ต้องจัดให้มี

(ก) เวชภัณฑ์และยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลตาม ( 1 )

(ข) ห้องรักษาพยาบาลพร้อมเตียงพักคนไข้อย่างน้อยหนึ่งเตียง เวชภัณฑ์และยานอกจากที่ระบุไว้ใน (1) ตามความจำเป็นและเพียงพอแก่การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

(ค) พยาบาลตั้งแต่ระดับพยาบาลเทคนิคขึ้นไปไว้ประจำอย่างน้อยสองคนตลอดเวลาทำงาน

(ง) แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อตรวจรักษาพยาบาลไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละสองครั้งและเมื่อรวมเวลาแล้วต้องไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละหกชั่วโมงในเวลาทำงาน

(จ) ยานพาหนะซึ่งพร้อมที่จะนำลูกจ้างส่งสถานพยาบาลเพื่อให้การรักษาพยาบาลได้ โดยพลันข้อ 3 นายจ้างอาจทำความตกลงเพื่อส่งลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาลกับสถานพยาบาล ที่เปิดบริการตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงและเป็นสถานพยาบาลที่นายจ้างอาจนำลูกจ้างส่งเข้ารับการ รักษาพยาบาลได้โดยความสะดวกและรวดเร็ว แทนการจัดให้มีแพทย์ตามข้อ 2 (2) หรือข้อ 2 (3) ได้โดยต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

by www.pnrmedical.com
ที่มา http://www.mol.go.th/employee/Welfare_workers


 
 admin หัวเรื่อง : ตัวอย่างห้องพยาบาลสถาบันการเงินและบริษัท
เวลาตอบล่าสุด : 5/21/2017 8:57:23 AM
 
 
พีเอ็นรุ่งเรืองเมดิคอลเราให้คำปรึกษาในการจัดทำห้องพยาบาล จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องพยาบาล ห้องปฐมพยาบาล FIRST AID ให้กับบริษัท โรงงานอุตสาหกรรม สถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ
สามารถขอตัวอย่างการจัดห้องพยาบาล ,ตัวอย่างห้องพยาบาลสถาบันการเงินและบริษัท ,ตัวอย่างห้องพยาบาลห้องปฐมพยาบาลFIRST AID ,ห้องพยาบาลตามวัตถุประสงค์ตามกฎหมายสวัสดิการแรงงาน ,รายการที่ใช้ในห้องพยาบาลห้องปฐมพยาบาลFIRST AID ,สามารถติดต่อและขอข้อมูลได้ตามข้อมูลข้างล่างนี้ค่ะ

ดูผลงานของเราได้จากลิ้งนี้ครับhttps://goo.gl/rSH3wg

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็น รุ่งเรือง เมดิคอล (สำนักงานใหญ่)
16/192 หมู่8 ถนนพิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร.02-966-5871, 02-966-5442, Mobile.090-120-2423, Fax.02-065-6173
mail : pn.rmedical@gmail.com
website : http://pnrmedical.com
LINE id : pnrmedical และ Official line: @pnrmedical

P.N RUNGRUEANG MEDICAL LIMITED PARTNERSHIP16/192 moo 8 ,soi 16 ,Phiboonsongkram Road Muang Nonthaburi ,Nonthaburi 11000Tel.+662-966-5871, +662-966-5442 Mobile.+6690-1202423 Fax.+662-065-6173 e-mail : pn.rmedical@gmail.com

 
 admin หัวเรื่อง : ตัวอย่างห้องพยาบาลสถาบันการเงินและบริษัท
เวลาตอบล่าสุด : 5/24/2017 10:59:36 AM
 
 
ขอแนะนำห้องพยาบาล ที่ใช้เตียงผู้ป่วยสามัญ เตียงนอนพักแบบสเตนเลส

P509C เตียงนอนพักโครงสเตนเลส ลูกกรงสเตนเลสพร้อมที่นอนครบชุด

แข็งแรงทนทาน อายุการใช้งานยาวนานค่ะ

#ฝ่ายขาย ☎โทร.090-120-2423
Lineไอดี pnrmedical

#พีเอ็นรุ่งเรืองเมดิคอล
Email: pn.rmedical@gmail.com
🌏เว็บไซต์ http://pnrmedical.com
☎โทร.02-966-5871, 02-966-5442, Fax. 02-065-6173


 
 admin หัวเรื่อง : ตัวอย่างห้องพยาบาลสถาบันการเงินและบริษัท
เวลาตอบล่าสุด : 5/27/2017 7:19:35 AM
 
 
บริการรับจัดทำ ห้องพยาบาล และจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ สำหรับ ห้องพยาบาล โรงงาน ,ห้องพยาบาล โรงเรียน ,ห้องพยาบาล บริษัท หรือ ห้องพยาบาล ประจำหน่วยงานต่างๆ ด้วยสินค้ามาตราฐาน มีคุณภาพ และ ราคาย่อมเยา

ตัวอย่างงานห้องพยาบาล https://goo.gl/rSH3wg

รายการที่ใช้ในห้องพยาบาล http://firstaidthai.blogspot.com/2017/04/first-aid.html

โทรหาเรานะค่ะ
ฝ่ายขาย Mobile.090-120-2423
LINE id : pnrmedical

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็น รุ่งเรือง เมดิคอล
โทร.02-966-5871, 02-966-5442, Fax.02-065-6173
mail : pn.rmedical@gmail.com


 
 admin หัวเรื่อง : ตัวอย่างห้องพยาบาลสถาบันการเงินและบริษัท
เวลาตอบล่าสุด : 8/21/2017 1:33:14 PM
 
 
ตัวอย่างห้องพยาบาลในโรงเรียน การจัดเตียงนอนพักในห้องพยาบาล

ขอขอบคุณโรงเรียนนานาชาติที่เอื้อเฟื้อภาพค่ะ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็น รุ่งเรือง เมดิคอล (สำนักงานใหญ่)
16/192 หมู่8 ถนนพิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร.02-966-5871, 02-966-5442, Mobile.090-120-2423, Fax.02-065-6173
mail : pn.rmedical@gmail.com
website : http://pnrmedical.com
LINE id : pnrmedical 
 admin หัวเรื่อง : ตัวอย่างห้องพยาบาลสถาบันการเงินและบริษัท
เวลาตอบล่าสุด : 11/22/2017 10:39:19 PM
 
 
P509C เตียงนอนพัก เตียงผู้ป่วยสามัญ โครงเตียงพนักเตียงลูกกรงสแตนเลส (ถอดประกอบได้) ที่นอนหุ้มหนังPVCอย่างดี

ผลิตโดยคำนึงถึงคุณภาพ และการใช้งานในระยะยาว เช่นเดียวกับ งานครุภัณฑ์การแพทย์ที่ผลิตให้กับโรงพยาบาล

บริการรับจัดทำ ห้องพยาบาล และจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์และอุปกรณ์ สำหรับห้องพยาบาล.
ฝ่ายขาย โทร 090-120-2423

LINE id : pnrmedical
e-mail : pn.rmedical@gmail.com
website : http://pnrmedical.com

ดูผลงานของเราได้จากลิ้งนี้ค่ะhttps://goo.gl/rSH3wg

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็น รุ่งเรือง เมดิคอล (สำนักงานใหญ่)
16/192 หมู่8 ถนนพิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร.02-966-5871, 02-966-5442, Fax.02-065-6173
website : http://pnrmedical.com
Official line: @pnrmedicalภาพ P509C เตียงนอนพัก เตียงผู้ป่วยสามัญ

 
 admin หัวเรื่อง : ตัวอย่างห้องพยาบาลสถาบันการเงินและบริษัท
เวลาตอบล่าสุด : 10/9/2018 1:12:29 AM
 
 
ตัวอย่างห้องพยาบาลสถาบันการเงิน บริษัท ออฟฟิศ สำนักงานพี.เอ็น รุ่งเรือง เมดิคอล
ฝ่ายขาย โทร 090-120-2423
LINE id : pnrmedical

 
Page 1

pnrmedical.com  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็น รุ่งเรือง เมดิคอล
P.N RUNGRUEANG MEDICAL LIMITED PARTNERSHIP

เมลล์ pn.rmedical@gmail.com โทร 02-966-5871

 ติดต่อ และ รับข่าวสาร
www.pnrmedical.com
      
 
เว็บสำเร็จรูป
×